Obchodní podmínky - osobní a nákladní pneumatiky za nízké ceny | tirendo.cz

 

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

§ 1 Uzavření smlouvy/Proces objednávky

Naše internetové portály Vám poskytují možnost objednat si zboží, uvedené na jejich stránkách, prostřednictvím internetového formuláře nebo faxu, resp. telefonu. Jakmile zadáte údaje, požadované při procesu objednávky, a tuto objednávku odešlete, zároveň nám tak odevzdáváte závaznou nabídku; telefonické, faxové i internetové objednávky mají přitom z právního hlediska stejnou účinnost. Odesláním objednávky závazně prohlašujete, že akceptujete tyto všeobecné obchodní podmínky a máte v úmyslu objednané zboží zakoupit. Příjem Vaší objednávky potvrdíme zasláním potvrzení; toto potvrzení neznamená akceptaci objednávky. Smlouva nabude účinnosti Vaším souhlasem formou převzetí zboží, nejpozději však po uplynutí Vaší 14denní lhůty pro vrácení zboží.

§ 2 Všeobecné dodací a platební podmínky

Informace o přepravném a balném a o platebních podmínkách jsou obsaženy v dodacích a platebních podmínkách příslušného internetového portálu. U dodávek do zahraničí si vyhrazujeme právo případně omezit volbu způsobu placení.

§ 3 Poučení o odstoupení

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do dvou týdnů bez udání důvodů písemnou formou (např. faxem, e-mailem). Lhůta začíná běžet nejdříve od okamžiku převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí včasné odeslání oznámení o odstoupení nebo zboží. Oznámení o odstoupení musí být zasláno na:

  • E-mail: support@tirendo.cz nebo
  • Adresa: Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr. 3, 300318 Timisoara, Romania.

V rámci Vašeho oznámení o odstoupení Vás prosíme, abyste nám dobrovolně sdělili důvod pro vrácení zboží, a přijímáme i jiné informace, nezbytné pro rychlé a efektivní zpracování. Abyste s vracením neměli žádné starosti, zboží si u Vás vyzvedneme a fakturovanou částku pošleme zpět na bankovní spojení, uložené v našem systému. Nemusíte tedy zboží zasílat na adresu administrativního sídla v Hannoveru (uvedení adresy je stanoveno zákonem).

§ 4 Právní důsledky odstoupení

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy musejí být plnění, přijatá oběma stranami, vrácena a popř. získané výtěžky (např. úroky) vyplaceny. Pokud nám přijatá plnění nemůžete vrátit vůbec nebo částečně, nebo nám můžete zboží vrátit pouze ve snížené kvalitě, jste v tomto případě povinni eventuálně nám poskytnout náhradu hodnoty. Při postoupení zboží tato podmínka neplatí, jestliže důvodem snížení kvality zboží je výhradně jeho vyzkoušení - v rozsahu, který by Vám byl umožněn například v prodejně. V ostatních případech se povinnosti náhrady hodnoty můžete vyhnout tím, že zboží nebudete používat jako jeho majitel a vyvarujete se všeho, co by jeho hodnotu mohlo negativně ovlivnit. Zboží, vhodné pro zaslání formou balíku, i zboží, které pro takové zasílání vhodné není, si u Vás vyzvedneme. Náklady na vrácení ponesete tehdy, jestliže dodané zboží odpovídá objednanému a jestliže cena vráceného předmětu nepřesahuje částku 40,- EUR.

- Konec poučení o odstoupení -

§ 5 Naše nabídka zpětného převzetí zboží do 14 dnů

Přejeme si, abyste s veškerým námi dodaným zbožím byli spokojení. Proto veškeré zboží, které jste u nás zakoupili, můžete do 14 dnů vrátit. Výjimky z naší dobrovolné nabídky zpětného převzetí zboží do 14 dnů, jakož i ze zákonné možnosti odstoupení od kupní smlouvy podle § 312b občanského zákoníku představují dodávky zboží, které je provedeno na základě specifikací zákazníka. K takovým patří mimo jiné veškeré dodávky kompletních jízdních kol, která jsou sestavena individuálně pro každého jednotlivého zákazníka. Vrácení kompletních kol následuje bez právního závazku ze strany Delticomu a výhradně po zaplacení tímto smluvně dohodnutých manipulačních nákladů ve výši paušálu 3000 CZK za 4 kusy kompletních kol.

Naše nabídka zpětného převzetí zboží ovšem nezahrnuje náklady na přepravné. Podnikatelské subjekty zásadně nesou náklady na přepravné sami. Další informace, zejména o výši nákladů na přepravné a o naší nabídce zpětného převzetí zboží do 14 dnů, jsou uvedeny na příslušném internetovém portále.

Používejte prosím naše přepravní balení. Chraňte zboží před poškozením. Pneumatiky před zasíláním vyčistěte a svažte vždy dvě pneumatiky k sobě. Především u kompletních jízdních kol prosím zabezpečte přední a zadní stranu dostatečným množstvím lepenky a balicí páskou. V případě škod, způsobených nevhodnou manipulací nebo nedostatečným zabalením zboží při zasílání zpět, si vyhrazujeme právo uplatňovat nároky na náhradu těchto škod. Přepravní společnosti přijímají pouze dostatečně zabalené zboží.

§ 6 Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si právo na vlastnictví veškerého námi dodaného zboží do té doby, dokud nebudou uhrazeny všechny naše pohledávky vůči Vám nebo vůči těm, kteří zboží převzali. To platí rovněž v případě pohledávek, jež vzniknou v budoucnu. Za účelem uplatňování své výhrady vlastnictví jsme oprávněni požadovat okamžité vydání zboží s vyloučením jakéhokoliv zadržovacího práva, a to s výjimkou případů, kdy se jedná o právoplatně stanovené nebo nesporné protinároky.

§ 7 Odpovědnost za vady našich internetových portálů

Internetové stránky nabízíme vždy v takové formě, kterou považujeme za vhodnou. Nezaručujeme, že internetové portály budou odpovídat Vašim požadavkům a budou v každém okamžiku k dispozici bez přerušení, včas, spolehlivě a bezvadně. Užívání internetových portálů probíhá na Vaše vlastní riziko; zejména nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za výsledky, které mohou být užitím internetových portálů dosaženy, a za správnost informací, získaných v rámci těchto internetových portálů.

§ 8 Ochrana duševního vlastnictví

Texty, obrázky, soundy, grafiky, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na našich webových stránkách podléhají ochraně zákona o autorském právu a jiných ochranných zákonů. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám. Některé z našich webových stránek kromě toho obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré obchodní značky na našich webových stránkách chráněny známkovým právem. Prostřednictvím našich webových stránek není udělováno žádné oprávnění k využití duševního vlastnictví naší společnosti nebo třetích osob.

§ 9 Informační povinnosti

Při registraci jste povinni uvést svou adresu a své osobní údaje; tyto údaje, požadované při procesu objednávky, uložíme pro Vaši potřebu. Samozřejmě můžete tyto údaje při objednávce nebo i později měnit pod "Mé objednávky" nebo "Kontakt" (podle příslušného internetového portálu). Po registraci obdržíte heslo a označení svého zákaznického účtu. Jste povinni zajistit, aby toto heslo a zákaznický účet nebyly zpřístupněny žádné třetí osobě. Dále jste povinni společnost Delticom neprodleně informovat o jakémkoliv zneužití svého hesla nebo zákaznického účtu. Obě smluvní strany mohou tento zákaznický účet kdykoliv vypovědět bez udání důvodů. V tomto případě společnost Delticom Váš zákaznický účet a veškeré uložené údaje zablokuje nebo vymaže.

§ 10 Volba práva

Platí výhradně právo Rumunska. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11.04.1980) je vyloučena.

§ 11.1 Platí německé právo, které vylučuje kupní právo podle Spojených národů.

EU zřídila online portál, aby pomohla nespokojeným zákazníkům. U stížností na zboží nebo služby, které jste si u nás koupili po internetu, najdete na následující adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr neutrální místo pro srovnání sporu pomocí mimosoudního řešení. Prosím, berte na vědomí, že v některých oborech a v následujících zemích (Německo, Chorvatsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Slovinsko a Španělsko) neexistují dnes (stav k 19. 2. 2016) žádná místa pro řešení těchto sporů. Z tohoto důvodu nemůžete použít jako zákazníci tohoto portálu v uvedených zemích zvláštních míst pro řešení sporů.

Naše adresa:

Delticom OE SRL
Str. Anca Popa Nr. 3
300318 Timisoara
Rumunsko
Telefon: 246019154

Sídlo společnosti: Timisoara
Rejstříkový soud: J35/1428/2004
Identifikační číslo DPH: CZ683509649

Jméno banky: Raiffeisenbank a.s.,IBAN: CZ7355000000005051013066,SWIFT: RZBC CZ PP

Používáme cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s jejich použitím.
OK